Witamy

Serdecznie witamy na stronie internetowej 
Szkoły Podstawowej nr 18
z Oddziałami Integracyjnymi
w Grudziądzu

Stypendium szkolne - komunikat pedagoga

     Wnioski na stypendium szkolne składają rodzice (opiekunowie) uczniów, zamieszkałych w Grudziądzu, u pedagoga szkolnego w terminie od 01.09. do 15.09.2014 r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach rodziny netto za miesiąc sierpień 2014r. oraz zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Do dochodu, który nie może przekroczyć 456 zł. na osobę w rodzinie wliczamy wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne wypłacane powtarzalnie, np. zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp.
Uczniowie zamieszkali poza terenem Grudziądza załatwiają stypendium w Urzędzie Gminy, a bezpłatne dożywianie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Informacje dla rodziców uczniów klas pierwszych

W zakładce Rekrutacja umieszcono listy uczniów przyjetych do klas pierwszych z podziałem na klasy a w zakładce Podręczniki - najnowsze informacje dotyczące podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas pierwszych. Zapraszamy do zapoznania się.

Powstanie Ogród Dziecięcych Doświadczeń w "osiemnastce"

    W ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszony został projekt na utworzenie na terenie naszej szkoły Ogrodu Dziecięcych Doświadczeń. Moża tu będzie korzystać z wielu urządzeń: huśtawki równoważni, drążków do przewrotów, belki równoważni, linojazdu, pali sprawnosciowych, kładki na sprężynie, toru przeszkód, stołu do gry w szachy, karuzeli metalowej Bąk, trapu ruchomego, przeplotni, huśtawki pojedynczej, itp., które zachwycą wszystkie ciekawe świata maluchy, a rodzicom przypomną podstawowe prawa fizyki. Co ważne dobrze się tu będą bawić nie tylko najmłodsi, ale również starsze dzieci i dorośli.
Projekt po weryfikacji został zapisany pod numerem 3.

Inicjatywa ta została poparta przez mieszkańców naszego rejonu głosowania i przeszła!!!
Wyniki znajdziecie klikając w ten link: http://it.grudziadz.pl/pliki/Wyniki_glosowania_GBO_2014_Okreg_Nr_1.pdf
(projekty wybrane zaznaczono kolorem zielonym)

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos na ten projekt!!!

ogrod doswiad

Ważne komunikaty pedagoga szkolnego

„WYPRAWKA SZKOLNA” 2014- projekt

      Rodzice (opiekunowie) uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/15 rozpoczynają naukę  w Szkole Podstawowej nr 18 w klasie II, III, VI oraz uczniów klas II-VI (w roku szkolnym 2014/15) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z autyzmem w tym zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.
Wymienionej pomocy udziela się następującym uczniom:
a) będącym w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  539 zł netto na osobę w rodzinie;  
b) będących w trudnej sytuacji życiowej, gdzie dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe
c) niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na dochód w rodzinie.
Ubiegając się o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć wniosek (druki pobiera się i składa u pedagoga szkolnego, w okresie wakacji w sekretariacie lub klikając tu) oraz zaświadczenia o dochodach rodziny netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku   Rodzice ubiegający się o pomoc z uwagi na trudną sytuację życiową  składają  wniosek i uzasadnienie. Rodzice ubiegający się o pomoc dla dzieci niepełnosprawnych wypełniają wniosek i dostarczają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
Wysokość dofinansowania ma wynosić:
- dla ucznia kl. II-III- do 225zł.
- dla ucznia klasy VI- do 325 zł.
- dla uczniów niepełnosprawnych ( w zależności od klasy, rodzaju niepełnosprawności i  rodzaju dofinansowanych podręczników)- do kwot: 225 zł., 325 zł., 770 zł.
W przypadku uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym dofinansowanie obejmuje także zakup materiałów edukacyjnych. Uczniowie  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej nie korzystający z podręcznika do zajęć zapewnionego przez ministerstwo mają prawo do dofinansowania do kwoty: 175 zł.
         
Termin składania wniosków:  podamy po ustaleniu przez prezydenta miasta.
Przed otrzymaniem dofinansowania rodzice dostarczają do pedagoga szkolnego (na początku września 2014 r.) dowód zakupu podręczników- najlepiej fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek imienny lub inny dowód zakupu.

--------------------------------------------------------
      Bezpłatne dożywianie - załatwiają rodzice w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ulicy Hallera 1 w Grudziądzu. Należy wypełnić wniosek (druki do pobrania w ośrodku) oraz dołączyć zaświadczenia o dochodach rodziny. Jeżeli dziecko ma korzystać z bezpłatnego dożywiania w szkole od września 2013 r., to należy załatwić tą sprawę w okresie wakacyjnym.
    

                                                                               Pedagog szkolny

Minął rok szkolny 2013/14

       W naszej szkole główne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2013/14 odbyły się dnia 27 czerwca 2014r. Obchody te składały się z dwóch częci. Pierwszą był apel z udziałem uczniów klas I - III, którzy zdobyli Dyplom Wzorowego Ucznia oraz ich rodziców i wychowawców, zakończony krótką częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy pierwszej '"a". Po apelu miały miejsce spotkania z wychowawcami klas i wręczenie świadectw wszystkim uczniom klas I - III.
        Druga część to uroczysty apel z udziałem wszystkich uczniów klas VI i uczniów klas IV - V, którzy uzyskali średnią ocen min. 5,0 i wzorowe zachowanie oraz ich rodziców, wychowawców oraz nauczycieli. Na apelu tym wręczono 6 uczniom stypendia dyrektora szkoły. Uczniowie klas VI złożyli również ślubowanie. Ukoronowaniem apelu była żartobliwa część artystyczna, podczas której absolwenci podziękowali nauczycielom za sześcioletni trud dydaktyczno - wychowawczy oraz opiekuńczy dedykując wiersze i utwory muzyczne. Oprawą muzyczną jak zwykle zajął się szkolny chór.  Po tej uroczystości uczniowie klas IV - VI udali się do klasopracowni na spotkania z wychowawcami klas i wręczenie świadectw wszystkim uczniom.
      26 czerwca zorganizowano również apel w trakcie którego nastąpiło przekazanie władzy uczniowskiej nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu oraz sztandaru nowemu pocztowi. Wręczono na nim też nagrody laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych organizowanych na wszystkich szczeblach oraz podsumowano osiągnięcia sportowe.
         Fotograficzne wspomnienia znajdziecie w naszej Galerii.

logosp18Absolwentom klas szóstych życzymy powodzenia i licznych sukcesów w nowych szkołach.
© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
931297