Witamy

baner  z orlem

Stypendium szkolne - komunikat pedagoga

     Wnioski na stypendium szkolne składają rodzice (opiekunowie) uczniów, zamieszkałych w Grudziądzu, u pedagoga szkolnego w terminie od 01.09. do 15.09.2015 r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach rodziny netto za miesiąc sierpień 2015r. oraz zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Do dochodu, który nie może przekroczyć 456 zł. na osobę w rodzinie wliczamy wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne wypłacane powtarzalnie, np. zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp.
    Od dnia 01 października zmianie ulega kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego. Wynosić ono będzie 514,00 zł na miesiąc na osobę w rodzinie. Osoby kwalifikujące się zgodnie z nowym kryterium dochodowym będą mogły ubiegać się o stypendium od października 2015 r. i będą wypełniać nowe druki wniosków.


„WYPRAWKA SZKOLNA” 2015

Rodzice (opiekunowie) uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/16 rozpoczynają naukę  w Szkole Podstawowej nr 18 w klasie III oraz uczniów klas III i V-VI (w roku szkolnym 2015/16) słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z autyzmem w tym zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.
Wymienionej pomocy udziela się następującym uczniom:
a)    będącym w trudnej sytuacji materialnej, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto na osobę w rodzinie,  
b)    będących w trudnej sytuacji życiowej, gdzie dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe,
c)    niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bez względu na dochód w rodzinie.
Ubiegając się o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć wniosek (druki znajdują się w sekretariacie i u pedagoga szkolnego)  oraz zaświadczenia o dochodach rodziny netto za 2013 rok i informację o zmianie sytuacji dochodowej; osoby korzystające z zasiłku rodzinnego mogą udokumentować wniosek dołączając kserokopię decyzji zasiłku rodzinnego, w przypadku ubiegania się o  dofinansowanie z powodu trudnej sytuacji materialnej.   Rodzice ubiegający się o pomoc z uwagi na trudną sytuację życiową  składają  wniosek i uzasadnienie. Rodzice ubiegający się o pomoc dla dzieci niepełnosprawnych wypełniają wniosek i dostarczają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego do 8 września 2015 r.
Wysokość dofinansowania ma wynosić:
- dla uczniów kl. III -  225 zł
- dla uczniów klas V-VI - 325 zł
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym dofinansowanie obejmuje także zakup materiałów edukacyjnych, a dofinansowanie wynosi do 225 zł.
         
Termin składania wniosków: do 8 września 2015 r.

Przed otrzymaniem dofinansowania rodzice dostarczają do pedagoga szkolnego (na początku września 2015 r.) dowód zakupu podręczników - najlepiej fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek imienny lub inny dowód zakupu.


                                                                                           Pedagog szkolny

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2015/16

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16 odbędzie się 1 września 2015r. (wtorek) wg następującego harmonogramu:
  • klasy I, godz. 8.30 - zbiórka na placu przed głównym wejściem do szkoły (w przypadku niepogody na korytarzu na parterze), gdzie nastąpi podział uczniów do poszczególnych klas, po którym uczniowie wraz z wychowawcami udadzą się na uroczysty apel inagurujacy rok szkolny 2015/16, a po nim na pierwsze spotkanie z wychowacą w klasach,
  • klasa IIIa - od godz. 9.00 - uczestniczy w apelu inaugurującym
  • klasy IV - od godz. 9.00 - uczestniczą w apelu inaugurującym, po którym nastąpi podział uczniów do poszczególnych klas oraz spotkanie z wychowawcami w klasach,
  • klasy II - III oraz V - VI, od godz. 9.00 - uczestniczą w spotkaniach z wychowawcami w klasach.

 Przydział sal na spotkania z wychowawcami:


Klasa Wychowawca Sala
1a I. Bilicka 7
1b D. Drews-Murawska 111
1c G. Bociek 112
1d I. Kretkowska 109
1e M. Sadowska PM
2a M. Rybczyńska 7
2b B. Kaniecka 109
2c J. Litke 110
2d E.Makowska PM
2e A. Gołębiewska 111
2a J. Fischer 8
3b B. Busse 108
3c R. Suchan 112
3d I. Wilmanska 111
4a A. Wach 10
4b M. Barańska 209
4c A. Wtorek 212
5a A. Dominikowska 11
5b K. Uciechowska 211
5c E. Zygadlewicz 113
5d B. Dominikowski 213
6a A. Mikulska 9
6b M. Ziółkowska 210
6c R. Kilian 208

Serdecznie zapraszamy!

Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się 2 września 2015r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I w r. szk. 2015/16

W zakładce Rekrutacja zamieszczono listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2015/16.

Minął rok szkolny 2014/15

       W naszej szkole główne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2014/15 odbyły się dnia 26 czerwca 2015r. Obchody te składały się jak zwykle z dwóch częci. Pierwszą był apel z udziałem uczniów klas I - III, którzy zdobyli Dyplom Wzorowego Ucznia oraz ich rodziców i wychowawców, zakończony krótką częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy drugiej "a" i trzeciej "c". Po apelu miały miejsce spotkania z wychowawcami klas i wręczenie świadectw wszystkim uczniom klas I - III.
        Druga część to uroczysty apel z udziałem wszystkich uczniów klas VI i uczniów klas IV - V, którzy uzyskali średnią ocen min. 5,0 i wzorowe zachowanie oraz ich rodziców, wychowawców oraz nauczycieli. Na apelu tym wręczono 8 uczniom stypendia dyrektora szkoły. Uczniowie klas VI złożyli również ślubowanie. Ukoronowaniem apelu była część artystyczna, podczas której absolwenci wspominali swoją "podstawówkową karierę" oraz podziękowali nauczycielom za sześcioletni trud dydaktyczno - wychowawczy. Oprawą muzyczną jak zwykle zajął się szkolny chór.  Po tej uroczystości uczniowie klas IV - VI udali się do klasopracowni na spotkania z wychowawcami klas i wręczenie świadectw wszystkim uczniom.
      25 czerwca zorganizowano również apel w trakcie którego nastąpiło przekazanie władzy uczniowskiej nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu oraz sztandaru nowemu pocztowi. Wręczono na nim też nagrody laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych organizowanych na wszystkich szczeblach oraz podsumowano osiągnięcia sportowe.
         Fotograficzne wspomnienia znajdziecie w naszej Galerii.

logosp18Absolwentom klas szóstych życzymy powodzenia i licznych sukcesów w nowych szkołach.

Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1004284